Tas pats bus Elektrėnų elektrinėje, Vilniaus bei Kauno elektrinėse deginant orimulsiją bei mazutą, net jei įmonėse ir bus įdiegtos degimo produktų valymo priemonės. BĮ projekto pavadinimas ir identifikavimo kodas ID ; Įmonės, ateityje planuojančios investuoti į atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą arba į efektyvesnį energijos vartojimą,  turėtų būti pačios suinteresuotos dalyvauti apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, nes pajamos iš parduodamo apyvartinių taršos leidimų pertekliaus leis šioms investicijoms atsipirkti dar greičiau, nei iki šiol. Vyko pozicijų derinimas su kitomis Baltijos šalimis, ES Komisija, renkama statistinė informacija iš Lietuvos įmonių. Per savo 8-ąją kadenciją jis svarstė teisės aktus, susijusius su žiedinės ekonomikos veiksmų planu dėl atliekų, baterijų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, sąvartynų ir kt. Komisija rengia daugiametes aplinkosaugos veiksmų programas AVP , kuriose nustatomi būsimi ES aplinkos politikos srities pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ir tikslai.

europos sąjungos aplinkos apsaugos prekybos sistema

Tačiau negalime tikėtis, kad ES Komisija suteiks Lietuvai teisę savo įmonėms padalinti daugiau apyvartinių taršos leidimų, nei mes patys sugebėsime įrodyti, kad mums jų realiai reikia. Yra siekiama, kad apyvartinių taršos leidimų kaina bendroje Europos rinkoje būtų pakankamai aukšta.

Teisinis pagrindas

Rengiant apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planą, yra labai svarbu surasti Lietuvai palankų kompromisą, vertinant ekonomikos augimą ateityje bei ateityje numatomą naudoti kurą. Įmonėms paskirsčius per mažą taršos leidimų kiekį, jos, augant energijos poreikiams bei gamybai, bus priverstos pirkti apyvartinius taršos leidimus iš kitų šalių įmonių.

Santrumpos m. Pagal šią direktyvą nei vienos ES valstybės tame skaičiuje ir Lietuvos nustatytų ūkio šakių įmonė negalės vykdyti veiklos, susijusios su anglies dvideginio emisijomis, nepateikusi atitinkamo kiekio apyvartinių taršos leidimų. Apyvartiniai taršos leidimai įmonėms yra nemokamai paskirstomi kiekvienos šalies įpareigotos institucijos.

Tas pats bus Elektrėnų elektrinėje, Vilniaus bei Kauno elektrinėse deginant orimulsiją bei mazutą, net jei įmonėse ir bus įdiegtos degimo produktų valymo priemonės. Taigi, įmonėms reikėtų būti atsargioms ir nepervertinti diegiamų CO2 emisijas mažinančių priemonių efekto, numatyti, kad dalis energijos bus generuojama, deginant rezervinį, didesnes emisijas sukeliantį kurą, taip pat įmonės turėtų numatyti galimą plėtrą, uždarant mažesnes katilines ir centralizuojant energijos gamybą.

Daugiametėse aplinkos apsaugos veiksmų programose nustatomas būsimų veiksmų visose aplinkos politikos srityse pagrindas. Jos įtrauktos į horizontaliąsias strategijas ir į jas atsižvelgiama tarptautinių derybų aplinkos klausimais metu.

Pramonės įmonės turėtų nenuvertinti gamybos plėtros ateityje. Jį rengiant su įmone bendradarbiavo Lietuvos energetikos ir aplinkosaugos specialistai, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo konsultantai, Ūkio bei Aplinkos ministerijų, pramonininkų konfederacijos, energetikų atstovai.

europos sąjungos aplinkos apsaugos prekybos sistema

Vyko pozicijų derinimas su kitomis Baltijos šalimis, ES Komisija, renkama statistinė informacija iš Lietuvos įmonių. Skirstant taršos leidimus energijos generavimo įmonėms, buvo nustatytas apyvartinių taršos leidimų kiekis vienai generuojamos šilumos bei elektros MWh.

Daugiametėse aplinkos apsaugos veiksmų programose nustatomas būsimų veiksmų visose aplinkos politikos srityse pagrindas. Jos įtrauktos į horizontaliąsias strategijas ir į jas atsižvelgiama tarptautinių derybų aplinkos klausimais metu.

Galiausiai ne mažiau svarbus yra įgyvendinimas. ES yra kompetentinga imtis veiksmų visose aplinkos politikos srityse, tokiose kaip oro ir vandens tarša, atliekų tvarkymas ir klimato kaita.

europos sąjungos aplinkos apsaugos prekybos sistema

Jos veikimo sritis apribota subsidiarumo principo taikymu ir reikalavimu, kad Taryboje sprendimai fiskaliniais klausimais, taip pat miestų ir teritorijų planavimo, žemės panaudojimo, kiekybinio vandens išteklių valdymo, energijos išteklių pasirinkimo ir energijos tiekimo sistemos klausimais būtų priimami vieningai.

Ištakos ir raida Europos aplinkos politika inicijuota  m.

Paryžiuje vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime, kuriame Europos valstybių ir vyriausybių vadovai po pirmosios JT konferencijos aplinkos tema pareiškė, kad reikalinga su ekonomine plėtra susieta Bendrijos aplinkos politika, ir paragino parengti veiksmų programą.

Ji tapo pirmuoju bendros aplinkos politikos, kurios tikslas — išsaugoti aplinkos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą ir užtikrinti racionalų gamtos išteklių panaudojimą, teisiniu pagrindu.

ATL PREKYBOS SISTEMA

Vėliau persvarstant Sutartis buvo stiprinamas Bendrijos įsipareigojimas saugoti aplinką ir Europos Parlamento vaidmuo plėtojant aplinkos apsaugos politiką. Pagal Mastrichto sutartį  m.

europos sąjungos aplinkos apsaugos prekybos sistema

Amsterdamo sutartimi  m. Kova su klimato kaita ir darnus vystymasis palaikant santykius su trečiosiomis šalimis tapo konkrečiais tikslais pagal Lisabonos sutartį  m.

europos sąjungos aplinkos apsaugos prekybos sistema

Juridinio asmens statusas suteikė ES galimybę sudaryti tarptautinius susitarimus. Atsargumo principas yra rizikos valdymo priemonė, kuria gali būti naudojamasi, jei moksliniu požiūriu abejojama dėl rizikos, kurią tam tikri veiksmai ar vykdoma politika gali kelti žmonių sveikatai arba aplinkai. Pavyzdžiui, kai esama abejonių dėl galimo gaminio pavojingo poveikio ir jei atlikus objektyvų mokslinį vertinimą išlieka neaiškumų, gali būti nurodyta sustabdyti šio gaminio platinimą arba pašalinti jį iš rinkos.

  1. Клушар едва заметно кивнул: - Просто… я переволновался, наверное.
  2. Kaip jūs žaidžiate akcijų pasirinkimo sandorius
  3. Стратмор мгновенно взвесил все варианты.
  4. Crossover prekybos strategijos pitonas

Tokios priemonės turi būti nediskriminacinės ir proporcingos ir turi būti persvarstomos, kai tik gaunama daugiau mokslinės informacijos.

Tam tikros veiklos, pvz.

Ištakos ir raida

Jei žala jau padaryta, jie privalo imtis tinkamų priemonių jai ištaisyti ir padengti išlaidas. Direktyvos taikymo sritis išplėsta tris kartus — atitinkamai įtrauktas kasybos atliekų valdymas, geologinio saugojimo vietų eksploatavimas ir jūroje vykdomų naftos ir dujų operacijų sauga.

Be to, aplinkos apsaugos klausimų integravimas į kitas ES politikos sritis tapo svarbiu ES politikos aspektu nuo tada, kai jis buvo pirmą kartą inicijuotas  m. Europos Vadovų Tarybos susitikime Kardife.

  • AAA - Informacija apie Europos sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Tokiu atveju šalyje, kurioje vykdomi projektai, sumažinamas iš atropogeninių taršos šaltinių išmetamas šiltnamio dujų kiekis arba padidinamas jų pašalinimas iš atmosferos. Investuojančioji šalis gali tiek finansuoti šių projektų vykdymą, tiek tiekti įrengimus ar perduoti technologijas. Už šias investicijas per prekybos Šiltnamio dujų apyvartiniais taršos leidimais sistemą investuojančioji šalis įsigyja taršos mažinimo vienetų toliau-TMV ir palengvina Kioto protokolu jai nustatytų dujų sumažinimo įsipareigojimų įvykdymą.

Vykdant šį  mechanizmą, bet kurioje į JTBKK Konvencijos 1 priedą įrašytoje šalyje, tarp kurių yra ir Lietuva, gali būti vykdomi projektai, kurie yra finansuojami kitos į tą patį Konvencijos priedą įrašytos šalies. Tokiu atveju šalyje, kurioje vykdomi projektai, sumažinamas iš atropogeninių taršos šaltinių išmetamas šiltnamio dujų kiekis arba padidinamas jų pašalinimas iš atmosferos.

JTBKKK Kioto protokolo bendro įgyvendinimo mechanizmo įgyvendinimo strateginės kryptys patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ir ūkio ministrų m.

Įsakymu Nr. Bendro įgyvendinimo projektų vadovas:  Basrec Projekto idėjos dokumentas:  PI.